కుదిరితే కప్పు కాఫీ: అతడిలో ఏదో మతలబు ఉందే…ఏంటంటే చెప్పడుగా

Audio Song:
 
Video Song:
 
Movie Name
   Kudirithey Kappu Coffee
Song Singers
   Hansika Ayer
Music Director
   Yogeswara Sharma
Year Released
   2011
Actors
   Varun Sandesh,
   Suma Bhattacharya
Director
   Ramana Salva
Producer
   Mahi
   Shiva

Context

Song Context:
   అతివను చూస్తే ఆమడ దూరం పోతాడే వడివడిగా!
   నే నవ్వితే చిరు చేదుగా ఉందేమో పాపం తనకి!
   అమ్మాయిగ జన్మించడమేనా నే చేసిన అపచారం!

   (Teasing song by her in self-debate form!)

Song Lyrics

పల్లవి:
       అతడిలో ఏదో మతలబు ఉందే…ఏంటంటే చెప్పడుగా
       అతివను చూస్తే ఆమడ దూరం పోతాడే వడివడిగా
       ప్రాణహాని మానహాని వెంటపడి వస్తున్నట్టే
       పొగరనాలో బెదురనాలో వాలకం చూస్తుంటే
                                       ||అతడిలో||
.
చరణం 1:
       విరక్తి చెందే వయస్సు కాదే పైలా పచ్చీసే
       తపస్సు చేసే తలంపు లేదే హుషారైన ఫేసే
       ఏతావాతా తేలేదేమిటి ఎలాంటి తేడా లేదే
       ప్రేమా భామా అనేది మాత్రం చెవిలో పడరాదంతే
       ఎన్నాళ్ళిలా ఏకాకిలా ఉంటాడో ఏమో తెలీదే
                                      ||అతడిలో||
.
చరణం 2:
       తనేమి అనడు అనేది వినడు ఏం మనిషో గాని
       అదో విధంగా అమాయకంగా చూస్తాడెందుకని
       అమ్మాయిగ జన్మించడమేనా నే చేసిన అపచారం
       మగపుట్టుక మడి చెడిపోతుందా నాతో చేస్తే స్నేహం
       నే నవ్వితే చిరు చేదుగా ఉందేమో పాపం తనకి
                                      ||అతడిలో||
.
.
            (Contributed by Nagarjuna)

Highlights

Yet another hilarious one from the legendary dad & the melodious number from the debutant son!
………………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)