అలా మొదలైంది: చెలీ వినమని చెప్పాలి మనసులో తలపుని

Audio Song:
 
Video Song:
 
Movie Name
   Ala Modalaindi
Song Singers
   Hema Chandra
Music Director
   Kalyan Malik
Year Released
   2011
Actors
   Nani,
   Nitya Menon,
   Sneha Ullal
Director
   Nandini Reddy
Producer
   KL Damodara Prasad

Context

Song Context:
   When & how can I express it to her?

Song Lyrics

పల్లవి:
       చెలీ వినమని చెప్పాలి మనసులో తలపుని
       మరీవాళే త్వరపడనా మరో ముహూర్తం కనపడునా
       ఇది యెపుడో మొదలైందనీ అది ఇప్పుడే తెలిసిందనీ…
.
చరణం 1:
       తనక్కూడా ఎంతో కొంత ఇదే భావం ఉండుంటుందా
                                  కనుక్కుంటే బాగుంటుందేమో
       అడగ్గానే అవునంటుందా అభిప్రాయం లేదంటుందా
                                  విసుక్కుంటూ పొమ్మంటుందేమో
       మందార పూవులా కందిపోయి ఛీ ఆంటే సిగ్గనుకుంటాం కానీ
       సందేహం తీరక ముందుకెళ్లితే మర్యాదకెంతో హానీ..
       ఇది యెపుడో మొదలైందనీ.. అది ఇప్పుడే తెలిసిందనీ
.
చరణం 2:
       పిలుస్తున్నా వినపణ్ణట్టు పరాగ్గా నేనున్నానంటూ చిరాగ్గా చినబోతుందో ఏమో
       ప్రపంచంతో పన్లేనట్టు తదేకంగా చూస్తున్నట్టు రహస్యం కనిపెట్టేస్తుందేమో
       అమ్మాయి పేరులో మాయ మైకం ఏ లోకం చూపిస్తుందో గానీ
       వయ్యారి ఊహలో వాయువేగం మేఘాలు దిగి రానంది
       ఇది యెపుడో మొదలైందనీ.. అది ఇప్పుడే తెలిసిందనీ
.
.
                             (Contributed by Nagarjuna)

Highlights

Fresh! Can it get any better?
………………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)