గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణి: మృగనయనా భయమేలనే

Posted by admin on 27th December 2016 in మృగనయనా! భయమేలనే!
Audio Song:
Movie Name
Gautamiputra Satakarni
Song Singers
Balu,
Shreya Ghoshal
Music Director
Chirantan Bhat
Year Released
2017
Actors
Bala Krishna,
Shriya Saran,
Hema Malini
Director
Radhakrishna Jagarlamudi
Producer
Y. Rajeev Reddy
J. Saibabu

Context

Song Context:
నా నరనరమున ఈ వెచ్చదనం నా పౌరుషమా! నీ పరిమళమా!

Song Lyrics

||అతడు||
అధరమదోలా అదిరినదేలా? ||2||
కనుకొలకుల ఆ తడి తళుకేలా?
మృగనయనా! భయమేలనే ||2||
.
||ఆమె||
తెగ బిడియాలా తెర కరిగేలా ||2||
తొలి రసలీలా తొణికిన వేళా?
తెలిపెదనా ప్రియకామనా! ||2||
.
||చ||
||ఆమె||
కాముని గెలిచే కదనము చేయగా సైన్యము లేలా మనజత చాలుగా
.
||అతడు||
నీ సోయగాల సామ్రజ్యం నా సొంతమైన ఏకాంతం
దివినే ఇలపై నిలిపింది చూడు లలనా!
మృగనయనా భయమేలనే ||4||
.
||చ||
||అతడు||
నా నరనరమున ఈ వెచ్చదనం నా పౌరుషమా! నీ పరిమళమా!
.
||ఆమె||
నీ శ్వాసలోన సంకల్పం నీ శాసనాల ప్రతి స్వప్నం
నేనే అవనా నీ అడుగు అడుగులోనా
తెలిపెదనా ప్రియకామనా! ||2||
.
||అతడు||
అధరమదోలా అదిరినదేలా? ||2||
కనుకొలకుల ఆ తడితళుకేలా?
మృగనయనా భయమేలనే? ||4||

Highlights


………………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)