అంకురం: ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు నడవరా ముందుగా

Audio Song:
 
Video Song:
 
Video Song 2:
 
Movie Name
   Ankuram
Song Singers
   S.P. Balu,
   Chitra
Music Director
   Hamsa Lekha
Year Released
   1992
Actors
   Revathi,
   Om Puri
Director
   C. UmaMaheswara Rao
Producer
   K.V. Suresh Kumar

Context

Song Context:
   మొదటి వాడు ఎప్పుడూ ఒక్కడే మరి
   మొదటి అడుగు ఎప్పుడూ ఒంటరే మరి
   వెనుక వచ్చువాళ్ళకు బాట అయినది!
(The first person is always only one, makes the first step alone, to make way for the followers! That person is the Leader/Pioneer!)

Song Lyrics

||ప|| |ఆమె|
       ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు
       నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు
       అటో ఇటో ఎటో వైపు
|అతడు|
       మొదటి వాడు ఎప్పుడూ ఒక్కడే మరి
       మొదటి అడుగు ఎప్పుడూ ఒంటరే మరి
       వెనుక వచ్చువాళ్ళకు బాట అయినది
                                ||ఎవరో ఒకరు||
.
||చ|| |ఆమె|
       కదలరు ఎవ్వరూ వేకువ వచ్చినా
       అనుకొని కోడి కూత నిదరపోదుగా
       జగాతికి మేలుకొలుపు మానుకోదుగా
       మొదటి చినుకు సూటిగా దూకి రానిదే
       మబ్బు కొంగు చాటుగా ఒదిగి దాగితే
       వానధార రాదుగా నేల దారికి
       ప్రాణమంటూ లేదుగా బ్రతకటానికి
                                ||ఎవరో ఒకరు||
.
||చ|| |ఆమె|
       చెదరక పోదుగా చిక్కని చీకటి
       మిణుగురు రెక్క చాటు చిన్ని కాంతికి
       దానికి లెక్క లేదు కాళరాతిరీ
       పెదవి ప్రమిద నిలపని నవ్వు జ్యోతిని
       రెప్ప వెనక ఆపని కంటి నీటిని
       సాగలేక ఆగితే దారి తరుగునా?
       జాలి చూపి తీరమే దరికి చేరునా?
                               ||ఎవరో ఒకరు||
.
||చ|| |ఆమె|
       యుగములు సాగినా నింగిని తాకకా
       ఎగసిన అలల ఆశ అలసిపోదుగా
       ఓటమి ఒప్పుకుంటూ ఆగిపోదుగా
       ఎంత వేడి ఎండకో ఒళ్లు మండితే
       అంత వాడి ఆవిరై వెళ్లి చేరదా
       అంత గొప్ప సూర్యుడు కళ్ళు మూయడా
       నల్ల మబ్బు కమ్మితే చల్లబారడా?
                               ||ఎవరో ఒకరు||
.
.
                 (Contributed by Geetha)

Highlights

                    1992 Kalasagar Award Winner!
.
.
Yet another jewel in Sirivennela’s oceanic crown!
…………………………………………………………………………………

LINE BY LINE MEANING FOLLOWS:
Some “single” person, at some “particular” time, is going to step forward (for a pioneering work), in some “particular” direction (to make a difference)!
That first person is always only one!
That first step is always made alone!
That becomes the path for the people who come behind (the followers)!
.
The rooster doesn’t continue sleeping, thinking that with its “crowing” nobody is going to wake up! It is not going to stop awakening the world!
If the first rain drop does not fall down, by hiding behind the clouds, the rains will not come down to the earth. [Then] how can there be life on the earth!

.
The darkness will give way to even little light from the firefly. [That is why] the firefly will not care about even the darkest night!
Let the lips hold the “light of smile”!
Let the eyelids hide the tears!
If you stop without being able to go forward, will the distance melt down?
The “shore” is not going to come near you, by showing pity!
.
No matter how many eras pass by, do the ocean waves get tired without trying to reach the skies! Will they ever accept the defeat by giving up!
The hotter the SUN gets - boils the oceans that much, to make the waters reach the skies as vapor!
[So] Isn’t even the great SUN going to close eyes? Doesn’t the SUN cool down with dark clouds?

…………………………………………………………………………………………………
Only a certain Sirivennela could think of this type of songs! Never stops amazing!

One Response to “అంకురం: ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు నడవరా ముందుగా”

 1. Ramesh Says:

  మొదటి చినుకు సూటిగా దూకి రానిదే
  మబ్బు కొంగు చాటుగా ఒదిగి దాగితే
  వానధార రాదుగా నేల దారికి
  ప్రాణమంటూ లేదుగా బ్రతకటానికి

  No offence intended.. No one can write these lines..

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)