పట్టుదల: అమావాస్య రేయి అలా ఆగిపోయి

Audio Song:
 
Movie Name
   Pattudala
Song Singers
   S. Janaki
Music Director
   Ilaya Raja
Year Released
   1992
Actors
   Suman, Yamuna
Director
   Y. Nageswara Rao
Producer
   T. Vijaya Lakshmi,
   N. Lalitamba

Context

Song Context:
      మంచి రోజులొస్తాయి నీక్కూడా!
      (Focus on your positives, you will have your day!)

Song Lyrics

పల్లవి: ఆమె:
       అమావాస్య రేయి అలా ఆగిపోయి
       ఉషాకాంతినే నిషేదించునా
       నిషానిదురలా సదా నిలుచునా
                   || అమావాస్య రేయి ||
.
చరణం: ఆమె:
       ప్రపంచాన నీకన్నా దీనులెవరు లేరా
       ప్రతీవారు నీకన్నా ప్రతిభవున్నవారా
       ఉలిని ఒలచు రాళ్ళైనా కళను తెలుసుకోవా
       ఉనికి మరిచి ఈ రత్నం వెలుగు విడిచేనేనా
       వసంతాలు రావా సుగంధాలు తేవా
       నిజాన్నెదురుకోవా నిషా వదులుకోవా
                   || అమావాస్య రేయి ||
.
చరణం: ఆమె:
       జగాలేలు జాబిల్లి మహా ఒంటివాడు
       తనా అనే తోడేది సమీపాన లేదు
       ఎదను రగులు వేడున్నా వెలికి తెలియనీడు
       జనులు నిదురపోతున్నా అలిగి తొలిగిపోడు
       సుధాకాంతి పంచే విధిని మానుకోడు
       యదాశక్తి చూపే కళను దాచుకోడు
                   || అమావాస్య రేయి ||
.
.
           (Contributed by Pradeep)

Highlights

Does the “no-moon-night” stay for ever?
Is there never going to be morning again?
Is the life going to be dark always?
.
Isn’t there anybody less capable than you?
Is everybody capable than you in every thing?
Won’t the stones that spoil the chisel never going to realize the artistic beauty?
Does the diamond, by forgetting its existence, let its “shine” go away?
Is there going to be no spring and no good days?
Won’t this darkness go away? Won’t the truth prevail?
.
The Sun(moon), Ruler of the universe, is alone!
He does not have any companion nearby!
Even though he is burning inside never pours it out on us!
Even if the people sleep he won’t get upset!
He never stops giving away the light to the universe!
He never hides the powerful art/light in himself!
………………………………………………………………………………..
[Also refer to Page 168 in సిరివెన్నెల తరంగాలు]

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)