అంతం: ఊహలేవోరేగే ఊపుతోననులాగే

Audio Song:
 
Video Song:
 
Movie Name
   Antham
Song Singers
   Mano,
   Kavitha Krishna Murthy
Music Director
   R.D. Barman
Year Released
   1992
Actors
   Nagarjuna,
   Urmila Mathondkar
Director
   Ram Gopal Varma
Producer
   Ram Gopal Varma

Context

Song Context:
    ఊహలేవోరేగే ఊపుతోననులాగే
    పూలతీగై ఊగే లేతసైగేలాగే

Song Lyrics

||ప|| |ఆమె|
       ఊహలేవో రేగే..
       ఊహలేవోరేగే ఊపుతోననులాగే
       వేడిసెగలైకాగే చిలిపి చలిచెలరేగే
       ఆదుకోవా అయిన దాన్నేగా
|అతడు|
       పూలతీగై ఊగే లేతసైగేలాగే
       హాయికథ కొనసాగే రేయిపగలు ఇలాగే
       అందుకోవా ఆశేతీరగా
                |ఆమె| ||ఊహలేవోరేగే ||
                |అతడు| ||హాయి కథ||
.
||చ|| |ఆమె|
       ఇదివరకెరగని దిగులును దిగనీవా
       నిలువున రగిలిన నిగ నిగ నీడేగా
|అతడు|
       మెలికలు తిరిగిన మెరుపై దిగినావా
       కుదురుగా నిలవని కులుకుల తూనిగా
|ఆమె|
       కోరివస్తా కాదు అనుకోకా
                |ఆమె| ||ఊహలేవోరేగే ||
                |అతడు| ||హాయి కథ||
.
||చ|| |అతడు|
       ఎందుకు ఏమిటి అడగని గొడవేగా
       ఓడేదాకా వదలని ఆటేగా
|ఆమె|
       గుసగుసవేడికి గుబులే కరుగునుగా
       కుశలము అడుగుతూ చెరిసగమైపోవా
|అతడు|
       ఒకరి కొకరం పంచుకుందాం రా
                 |అతడు| ||పూలతీగై||
                 |ఆమె| ||ఊహలేవోరేగే ||
.
.
      (Contributed by Narasimha Murthy)

Highlights

……………………………………………………………………………………………….

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)