అంతం: ఎంతసేపైనా ఎదురుచూపేనా నాగతి

Audio Song:
Video Song:
Movie Name
Antham
Song Singers
Chitra
Music Director
R.D. Barman
Year Released
1992
Actors
Nagarjuna,
Urmila Mathondkar
Director
Ram Gopal Varma
Producer
Ram Gopal Varma

Context

Song Context:
ఎంతసేపైనా ఎదురుచూపేనా నా గతి

Song Lyrics

||ప|| |ఆమె|
ఎంతసేపైనా ఎదురుచూపేనా నా గతి
ఎంతకీరాడు ఏమిటొగాని సంగతి
ఈవేళ ఈచోటని రమ్మంది తానేనని ||2||
బొత్తిగా మరిచి పోయాడో ఎమిటొ
||ఎంతసేపైనా||
.
||చ|| |ఆమె|
ఎన్ని కళ్ళో కమ్ముకుంటున్నా అతనినేగా నమ్ముకుంటున్నా
వెక్కిరించే వేయిమందున్నా ఒక్కదాన్నె వేగిపోతున్నా
ఎన్నాళ్ళు ఈ యాతన ఎట్టాగ ఎదురిదనా ||2||
ఏలుకోడేమి నారాజు చప్పున
||ఎంతసేపైనా||
.
||చ|| |ఆమె|
తోడులేని ఆడవాళ్ళంటే కోడేగాళ్ళు చూడలేరంతే
తోడేళ్ళే తరుముతూ ఉంటే - తప్పుకోను తప్పుకోను తోవలేకుందే
ఊరంతా ఉబలాటం నావెంటనే ఉన్నదే ||2||
ఏమి లాభం గాలితో చెప్పుకుంటే
||ఎంతసేపైనా||
.
.
(Contributed by Narasimha Murthy)

Highlights

Club song Lyrics!
Huh, Can the lyrics get any more decent?
……………………………………………………………………………………………….

One Response to “అంతం: ఎంతసేపైనా ఎదురుచూపేనా నాగతి”

 1. Sri Harsha Says:

  Hi
  ఎంతసేపైనా ఎదురుచూపేనా నాగతి should be ఎంతసేపైనా ఎదురుచూపేనా నా గతి.

  (That space matters)

  Also,
  బొత్తిగా మరిచి పోయాడు ఎమిటొ should be బొత్తిగా మరిచి పొయాడో ఎమిటొ
  and

  ఇట్టాగా ఎదురిదనా should be ఎట్తాగ ఎదురిదనా
  and lastly,
  తప్పుకోను తోవలేకుండే should be తప్పుకోను తోవలేకుందే

  Thanks,
  Sri Harsha

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)