చెప్పాలని ఉంది: కో కో కో కోయిలల రాగంలో… కో కో కో కొత్త శృతి చేరిందో

Posted by admin on 24th April 2009 in ప్రేమ

Audio Song:
 
 
Movie Name
   Cheppalani Vundi
Singers
   S.P. Balu, Harini
Music Director
   Mani Sharma
Year Released
   2001
Actors
   Vadde Naveen, Raasi
Director
   Srinivas
Producer
   G. Govardhana Rao

Context

Song Context: ఓ యుగళ గీతం

Song Lyrics

||ప|| |ఆమె|
       కో కో కో కోయిలల రాగంలో
       కో కో కో కొత్త శృతి చేరిందో
|అతడు|
       కో కో కో కోరికల తాళంలో
       కో కో కో కొంటెలయ ఏమందో
|ఆమె|
       కొనగోరే మీటిందేమో ఈడల్లరి
       నను చేరే దాటిందేమో నీ ఊపిరి
|అతడు|
       తొలిసారే తాకిందేమో ఆడావిరి
       పొలిమేరే దాటిందేమో జతలాహిరి
|ఆమె|
       కునుకొదిలిన కులుకుల పిలుపులు తెలుసుకొ
                   || కో కో కో || |ఆమె| |అతడు|
.
||చ|| |ఆమె|
       అనుకోనే లేదు నిజంగా - నను తాకిన నీ కనుసైగ
       అణువణువున రగిలిందింకా ఎంతో మధురంగా
|అతడు|
       ఐనా ఇది అణువంతేగా - అసలెంతో మిగిలిందింకా
       మదనుడి కధ మొదలయ్యింది ఏది ఇపుడేగా
|ఆమె|
       కాస్త విసుగ్గ కాస్త ఖుషీగా ఉంది వింతగా
|అతడు|
       ఇది ఎంత సుఖంగా ఎంత చురుగ్గా రేపుతుందో తీపి తికమక
                              || కో కో కో || |ఆమె| |అతడు|
.
||చ|| |అతడు|
       చెలిపైటే చెలగాటంగా తెరతీస్తే కాస్త పరాగ్గా
       చెడిపోదా చూపు చిరాగ్గా కైపే ముదరంగా
|ఆమె|
       అలవాటే లేని విధంగా అదిలేస్తే ఉన్నపళంగా
       మతిపోదా మోహనరంగా అందం మధురంగా
|అతడు|
       పెంకితనంగా పెంచకు ఇంకా వేడి వేడుక
|ఆమె|
       మోహమాటపడంగా బైట పడంగా ఆడే ఈడు వెంట తరమగ
                              || కో కో కో || |అతడు| |ఆమె|
.
.
                    (Contributed by Pradeep)

Highlights

………………………………………………………………………………………………

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)