నువ్వే కావాలి: అనగనగా ఆకాశం ఉంది, ఆకాశంలో మేఘం ఉంది

Audio Song:
 
Video Song:
 
Movie Name
   Nuvve Kavali
Song Singers
   Jaya Chandran,
   Chitra
Music Director
   Koti
Year Released
   2000
Actors
   Tarun,
   Richa,
   Sai Kiran
Director
   Vijaya Bhaskar
Producer
   Ramoji Rao,
   Sravanthi Ravi Kishore

Context

Song Context:
   నీ చెలిమే చిటికేసి నను పిలిచే నీకేసి
   నువ్ చెవిలో చెప్పే ఊసుల కోసం నేనొచ్చేసా పరుగులు తీసి

Song Lyrics

||ప|| |అతడు|
       అనగనగా ఆకాశం ఉంది - ఆకాశంలో మేఘం ఉంది
       మేఘం వెనుక రాగం ఉంది - రాగం నింగిని కరిగించింది
       కరిగే నింగి చినుకయ్యింది - చినుకే చిటపట పాటయ్యింది
       చిటపట పాటే తాకిన నేల - చిలకలు వాలే చెట్టయ్యింది
       నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి
       రాగాల గువ్వై రావాలి - అనురాగాల మువ్వై మోగాలి
                                           ||అనగనగా||
.
||చ|| |అతడు|
       ఊగే కొమ్మల్లోనా చిరుగాలి కవ్వాలి పాడి కచ్చేరి చేసే వేళల్లో
       గుండెల గుమ్మల్లోన సరదాలే సయ్యాటలు ఆడి తాళాలే వేసే వేళల్లో
       కేరింతలే ఏ దిక్కున చూస్తున్నా కవ్వించగా
|ఆమె|
       ఆ నీ చెలిమే చిటికేసి నను పిలిచే నీకేసి
       నీ చెలిమే చిటికేసి నను పిలిచే నీకేసి
       నువ్ చెవిలో చెప్పే ఊసుల కోసం నేనొచ్చేసా పరుగులు తీసి
|ఆమె|
       నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి
                                            ||అనగనగా||
.
||చ|| |అతడు|
       చుక్కల లోకం చుట్టు తిరగాలి అనుకుంటూ
       ఊహ ఊరేగే వెన్నెల దారుల్లో
       నేనున్నా రమ్మంటూ ఓ తార నా కోసం
       వేచి సావాసం పంచే సమయంలో
       నూరేళ్లకీ సరిపోయే ఆశల్నీ పండించగా
|ఆమె|
       ఆ స్నేహం చిగురించి ఏకాంతం పులకించి
       అనుబంధాలే సుమగంధాలై ఆనందాలే విరబూస్తు ఉంటే
|ఇద్దరు|
       నా చిలక నువ్వే కావాలి - నా రాచిలక నవ్వే కావాలి
                                            ||అనగనగా||
.
.
                    (Contributed by Nagarjuna)

Highlights

   
              2000 వంశి బర్ఖిలీ Award Winner!
.
A Sirivennela Masterpiece!

[Also refer to pages 69-71 in "నంది" వర్ధనాలు]
……………………………………………………………………………………………….

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)