పెళ్ళి సందడి: హృదయమనే కోవెల తలుపులు తెరిచే తాళం ప్రేమా

Audio Song:
 
Movie Name
   Pelli Sandadi
Song Singers
   S.P. Balu,
   Chitra
Music Director
   M.M. Keeravani
Year Released
   1996
Actors
   Srikanth,
   Ravali,
   Dipti Bhatnagar,
Director
   K. Raghavendra Rao
Producer
   C. Ashwini Dutt,
   Allu Aravind

Context

Song Context:
             ఈ ప్రేమ!

Song Lyrics

||ప|| |ఆమె|
       హృదయమనే కోవెల తలుపులు తెరిచే తాళం ప్రేమా.. ప్రేమా..
||ఖోరస్|| 
       ప్రేమా.. ప్రేమా
|అతడు|
       త్యాగమనే దేవత సన్నిధి వెలిగే దీపం ప్రేమా.. ప్రేమా..
||ఖోరస్||
       ప్రేమా.. ప్రేమా
|ఆమె|
       అణువణువును చెలిమికి అంకితమిచ్చును ప్రేమ
|అతడు|
       తను నిలువున కరుగుతు కాంతి పంచునది ప్రేమ
|ఆమె|
       గగనానికి నేలకి వంతెన వేసిన వాన విల్లు ఈ ప్రేమ
||ఖోరస్||
       ప్రేమా.. ప్రేమా.. ప్రేమా.. ప్రేమా
                                      ||హృదయమనే ||
.
||చ|| |ఆమె|
       ఇవ్వడమే నేర్పగల ఈ ప్రేమ తన కొరకు ఏ సిరిని అడగదు కదా
|అతడు|
       నవ్వడమే చూపగల ఈ ప్రేమ - మంటలనే వెన్నెలగా మార్చును కదా
|ఆమె|
       గాలికి గంధము పూయడమే పూలకు తెలిసిన ప్రేమ సుధ
|అతడు|
       రాలిన పువ్వుల జ్ఞాపకమే కాలం చదివే ప్రేమ కథ
|ఆమె|
       ప్రియమైన తనవారి సుఖశాంతులే కోరి మురిసేటి గుణమే ప్రేమ
||ఖోరస్||
       ప్రేమా..ప్రేమా..ప్రేమా..ప్రేమా
                                       ||హృదయమనే ||
.
||చ|| |అతడు|
       ఏ జతనో ఎందుకో విడదీసి వెంటాడి వేటాడు ఆటే ప్రేమ
|ఆమె|
       మౌనముతో మనసునే శృతి చేసి రాగాలు పలికించు పాటే ప్రేమ
|అతడు|
       శాశ్వత చరితల ఈ ప్రేమ మృత్యువు ఎరగని చిరునామా
|ఆమె|
       శ్వాసను మంగళ హారతిగా వెలిగించేదే ఈ ప్రేమ
|అతడు|
       మరణాన్ని ఎదిరించి…
|ఆమె|
       మరణాన్ని ఎదిరించి… మరుజన్మగా వచ్చి… ||2||
       కరుణించు వరమే ప్రేమ
.
||ఖోరస్||
       ప్రేమా.. ప్రేమా.. ప్రేమా.. ప్రేమా
                                        ||హృదయమనే ||
.
.
                 (Contributed by Nagarjuna)

Highlights

                1995 Manaswini Award Winner!
                1995 Kalasagar Award Winner!

.
A simple line by line english translation follows:
.
It is the love - the lock that opens the door to the temple of heart!
It is the love - the glowing light at the presence/feet of the goddess of sacrifice!
It is the love - that dedicates every bit of oneself to friendship!
It is the love - that self-burns by propogating light to the surroundings!
It is the love - that forms “rain”bow bridging the sky to the earth!

.
This love teaches only “giving”, but never asks any gold for itself!
This love presents “smiles” by converting the flames into moonlight!
The సుధ of love - is the fragrance that the flowers spray into the air!
This love story - is the reminiscence to the future as the story of fallen flowers!
This love - is the character of enjoying onself by wishing peace & prosperity to loved ones!
.
This game of love - for unknown reasons hunts & haunts by separating lovers!
This love - is the song that produces “raagas” by tuning the mind with “silence”.
This love - is the address that never dies & remaining in the history forever!
This love - glows “our breath” as మంగళ హారతి!
This love - by successfully fighting against “the death” comes as the kind boon as rebirth!
.
Also Compare this song with (perhaps the most powerful and deeper description about “love” in human history!): నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా: ఆకాశం తాకేలా వడగాలై ఈ నేల
.
[Also refer to Pages 138 in సిరివెన్నెల తరంగాలు & pages 43-45 in "నంది" వర్ధనాలు]
………………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)